Ankieta badająca świadomość ekologiczną oraz identyfikująca działania podejmowane przez mieszkańców na rzecz środowiska w województwie śląskim - ŚRODOWISKO I JA

Zbieranie wyników zostało zakończone.

 • 1 strona

 • ANKIETA SKIEROWANA JEST DO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 • 1. Pytania ogólne: Płeć *

 • 2. Pytania ogólne: Wykształcenie *

 • 3. Pytania ogólne: Wiek *

 • 4. Pytania ogólne: Miasto / miejscowość zamieszkania *

  Określ liczbę mieszkańców miejscowości, w której mieszkasz.
 • 2 strona

 • 5. Wiem gdzie i na jakich zasadach mogę uzyskać informację o środowisku w mojej gminie / mieście: *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 3 strona

 • 6. Na terenie mojej gminy / miasta działa / działają organizacje ekologiczne: *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 4 strona

 • 7. Świadomie dbam o środowisko: *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 5 strona

 • 8. Świadomie dbam o środowisko i w związku z tym: *

  Można wybrać kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6 strona

 • 9. Brałam / brałem udział w konsultacjach społecznych: *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 7 strona

 • 10. Brałam / brałem udział w konsultacjach społecznych i dotyczyły one: *

  Można wybrać kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8 strona

 • 11. Wiem jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla środowiska: *

  (np. skażenie wód w wyniku zrzutu ścieków lub substancji niebezpiecznych, awaria przemysłowa, awaria podczas transportu materiałów i substancji niebezpiecznych, pożary, powodzie itp.)

  Można wybrać kilka odpowiedzi "TAK" lub jedną z odpowiedzi "NIE"

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9 strona

 • 12. Wskaż instytucję zajmującą się: *

  Prosimy wybrać jedną odpowiedź dla każdego typu działań.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

  nie potrafię wskazać odpowiedniej instytucji

  wydawaniem pozwolenia na korzystanie ze środowiska

   

  koordynacją ochrony przyrody

   

  koordynacją i zarządzaniem gospodarką wodną i ochroną wód

   

  koordynacją, monitorowaniem, kontrolowaniem i udostępnianiem informacji o środowisku

   
 • 10 strona

 • 13. W ciągu ostatnich 5 lat na terenie mojej gminy / miasta: *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 11 strona

 • 14. W ciągu ostatnich 5 lat na terenie mojej gminy / miasta realizowano następujące inicjatywy proekologiczne: *

  Można wybrać kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 12 strona

 • 15. Zrealizowane na terenie mojej gminy / miasta inicjatywy proekologiczne i zastosowane metody edukacji ekologicznej: *

  Można wybrać kilka odpowiedzi
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13 strona

 • 16. Zwiększanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (np. energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, spalanie biomasy) jest dla mnie korzystne: *

  Można wybrać kilka odpowiedzi "TAK" lub kilka odpowiedzi "NIE"
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 14 strona

 • 17. Wiem, co to są obszary Natura 2000 *

  Prosimy wybrać tylko jedną odpowiedź
 • 15 strona

 • 18. Wiem, co to są obszary Natura 2000 i według mnie są one: *

  Prosimy wybrać jedną odpowiedź dla każdego obszaru rozwojowego.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.

  szansą

  barierą

  nie mam zdania

  dla dalszego rozwoju gminy / miasta

   

  dla rozwoju różnych form rekreacji

   

  dla rozwoju działalności gospodarczej

   
 • 16 strona

 • 19. Stan środowiska w mojej gminie / mieście oceniam jako: *

  Prosimy wybrać jedną odpowiedź dla każdego elementu środowiska.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.

  bardzo dobry

  dobry

  dostateczny

  niezadowalający

  zły

  nie mam zdania

  jakość wód

   

  jakość powietrza

   

  gospodarka odpadami

   

  tereny zielone i rekreacyjne

   

  ochrona przed hałasem

   

Zbieranie wyników zostało zakończone.

Ładowanie...